Разстоянията не измерват еднакво
през нощта и деня.
Понякога трябва да дочакаш нощта
за да скъсиш разстоянието.
А понякога да дочакаш деня.
А също
тъмнината и светлината
така изплитат в някои случаи
пространството и съчетанията му
че стойностите се обръщат:
дългото става кратко,
краткото – дълго.
А има и друго:
нощта и денят не изпълват еднакво
пространството,
нито изцяло.
И не изпълват еднакво
заетите разстояния
и празните разстояния.
И не измерват еднакво
разстоянията между големите неща
и разстоянията между малките неща.

__________

***
Las distancias no miden lo mismo
de noche y de día.
A veces hay que esperar la noche
para que una distancia se acorte.
A veces hay que esperar el día.
Por otra parte
la oscuridad o la luz
teje de tal manera en ciertos casos
el espacio y sus combinaciones
que los valores se invierten:
lo largo se vuelve corto,
lo corto se vuelve largo.
Y además, hay un hecho:
la noche y el día no llenan igualmente el espacio,
ni siquiera totalmente.
Y no miden lo mismo
las distancias llenas
y las distancias vacías.
Como tampoco miden lo mismo
las distancias entre las cosas grandes
y las distancias entre las cosas pequeñas.