Снимка: Michael Kenna
via Pinterest

Мълчанието може да е музика,
различна мелодия,
бродирана с нишки на отсъствие
върху опакото на чужда тъкан.
Въображението е истинската история на света.
Светлината ни затиска.
Животът внезапно се разлива от една свободна нишка.
Мълчанието може да е музика
или също празнота
защото говоренето я прикрива.
Или мълчанието може би е
музиката на празнотата.

__________

***
Callar puede ser una música,
una melodía diferente,
que se borda con hilos de ausencia
sobre el revés de un extraño tejido.
La imaginación es la verdadera historia del mundo.
La luz presiona hacia abajo.
La vida se derrama de pronto por un hilo suelto.
Callar puede ser una música
o también el vacío
ya que hablar es taparlo.
O callar puede ser tal vez
la música del vacío.